-1%
9.300.000 
-1%
-1%
-5%
4.000.000 
-3%
34.500.000 
-2%

Phần Cứng

HP Z4 G4 Workstation

44.890.000 
-2%

Phần Cứng

HP Z6 G4 Workstation

42.590.000 
-2%
31.300.000 
-10%
10.161.000 
-52%

Ứng Dụng Văn Phòng

Microsoft Teams

680.000 
-10%
6.199.000